Despre ARBI
12.08.2016

Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este o subdiviziune autonomă specializată în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie.

Cadrul legal național:  

-          Legea nr. 48 din 30.03.2017 privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (în vigoare de la 19.05.2017);

-          Codul de procedură penală, cu modificările ulterioare:  

-          Legea nr. 49 din 30.03.2017 pentru completarea unor acte legislative (în vigoare 19.05.2017);

-          Legea nr. 261 din 07.12.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (în vigoare 12.01.2018);

-          Legea nr. 179 din 26.07.2018 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (în vigoare 17.08.2018);  

-          Hotărârea Guvernului nr. 684 din 11.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale (sechestrate) (în vigoare 12.10.2018)

Cadrul legal internațional: 

-          Convenția ONU împotriva corupției, adoptată la 31.10.2003 (Capitolul V Recuperarea de bunuri);

-          Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată la 15.11.2000;

-          Decizia Consiliului UE 2007/845/JAI privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile;

-          Directiva 2014/42/UE privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor;  

Atribuțiile Agenției:

- efectuarea investigaţiilor financiare paralele şi întocmirea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor acestora, precum şi indisponibilizarea bunurilor infracţionale în condiţiile Codului de procedură penală;

- evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate;

- ţinerea evidenţei cu privire la bunurile infracţionale indisponibilizate, inclusiv în baza solicitărilor din partea autorităţilor competente străine;

- negocierea repatrierii bunurilor infracţionale, în condiţiile art.13 alin.(2);

- cooperarea internaţională şi schimbul de informaţii cu autorităţile competente străine;

- colectarea şi analiza datelor statistice referitoare la infracţiunile prevăzute de prezenta lege;

- reprezentarea intereselor statului şi ale persoanelor juridice de drept public în procese civile de recuperare a bunurilor infracţionale, precum şi de reparare a prejudiciului cauzat prin încălcarea legislaţiei Republicii Moldova şi a altor state;

- cooperarea cu autorităţile publice care exercită atribuţii relevante pentru activitatea desfăşurată de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale;

- susţinerea, în condiţiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării şi administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare în cadrul procesului penal.

Drepturile Agenţiei:

-          să solicite şi să primească informaţiile şi documentele necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale de la entităţile naţionale şi internaţionale care le deţin (în continuare - furnizori de date relevante) "Informaţiile (documentele, materialele etc.) transmise pentru activitatea Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale de furnizorii de date relevante, de organele de urmărire penală, de organele procuraturii, de instanţele judecătoreşti sau de alte autorităţi competente, în scopul prevăzut  de Legea nr.48/2017, nu constituie divulgare a secretului comercial, bancar, profesional sau a datelor cu caracter personal." (art. 14 alin. 1/1) 

      -     să decidă îngheţarea bunurilor infracţionale identificate, în conformitate cu prevederile art.10 alin.(2);

      -     să acceseze gratuit bazele de date naţionale în activitatea pe care o desfăşoară;

      -     în scopul realizării atribuţiilor, să înainteze acţiuni civile în interesele statului, ale persoanelor juridice de drept public.

Obligaţiile Agenției:

      -    să furnizeze autorităţilor competente naţionale, străine şi internaţionale, după caz, informaţii şi documente ce confirmă bănuiala rezonabilă cu privire la săvîrşirea infracţiunilor şi la bunurile infracţionale în legătură cu aceste infracţiuni;

     -     să aprobe ghiduri şi metodologii.

Structura organizatorică a Agenției:

-          Direcția investigații financiare (efectuarea investigaţiilor financiare paralele; indisponibilizarea bunurilor infracţionale în condiţiile Codului de procedură penală)

-          Direcția investigații speciale (efectuarea măsurilor speciale de investigație în vederea identificării bunurilor infracționale)

-          Direcția sisteme informaționale și analiză (efectuarea schimbului de informații cu autoritățile internaționale competente; efectuarea analizei financiare a subiecților investigațiilor financiare paralele; ținerea evidenței bunurilor sechestrate)

-          Secția cooperare internațională, secretariat și arhivă (efectuarea cooperării  internaționale cu autorități similare de peste hotare;

negocierea repatrierii bunurilor infracționale, asigurarea ținerii evidenței lucrărilor de secretariat și arhivă)

-          Direcția evaluare, administrare și valorificare (evaluarea profilului financiar, evaluarea și administrarea bunurilor infracționale; asigurarea valorificării bunurilor infracționale)

 

Date de contact:

Şeful ARBI: Serghei Carapunarlî 257 429

e-mail: arbi@cna.md

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Centrul Național Anticorupție